Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Informacje ogólne
Propozycje urzędu

Bon stażowy

Drukuj Stworz PDF linia

BON STAŻOWY

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP, może przyznać bon stażowy, który stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy. Bezrobotny spełniający warunki do otrzymania bonu stażowego składa w PUP wniosek o jego przyznanie. Po dostarczeniu do PUP wypełnionego przez pracodawcę bonu stażowego, PUP kieruje osobę bezrobotną do odbycia stażu do pracodawcy. Przyznanie bonu stażowego musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną.

2. Pracodawca, który wyrazi chęć zorganizowania stażu dla okaziciela bonu powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego.  Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149)

3. W ramach bonu stażowego PUP sfinansuje osobie bezrobotnej odbywającej staż:
1) koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
Osobie bezrobotnej odbywającej staż na podstawie skierowania z PUP przysługuje również stypendium stażowe wypłacane z dołu w okresach miesięcznych.

4. Na wniosek pracodawcy, który zatrudni po zakończeniu stażu na umowę o pracę bezrobotnego odbywającego staż przez deklarowany okres co najmniej 6 miesięcy, PUP wypłaci jednorazową premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
  - osobiście: Centrum Aktywizacji Zawodowej Ełk, ul. Suwalska 38, pok. 17
  - telefonicznie: (87) 629 02 30

PODSTAWA PRAWNA - Art. 66n ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

Informacje o artykule
Redakcja:
Jacek Kolenda
Data publikacji:
01.12.2014 10:44
Liczba wyświetleń:
5188
Załączniki