Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Informacje ogólne
Propozycje urzędu

Bon szkoleniowy

Drukuj Stworz PDF linia

BON SZKOLENIOWY

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP, może przyznać bon szkoleniowy, który stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z bezrobotnym. Bezrobotny wskazuje we wniosku jeden z celów, który przemawia za zasadnością odbycia szkolenia lub kilku szkoleń i najpóźniej do dnia otrzymania bonu dostarcza oświadczenie od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia wykonywania innej pracy zarobkowej osobie otrzymującej bon lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego doradca klienta w PUP wydaje osobie bezrobotnej bon szkoleniowy. Po dostarczeniu przez osobę bezrobotną wypełnionego przez jednostkę szkolącą bonu, PUP kieruje na szkolenie osobę, której przyznano bon szkoleniowy.


3. W ramach  przyznanego bonu szkoleniowego PUP sfinansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego koszty:

1) jednego lub kilku szkoleń niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3) przejazdu na szkolenia, w przypadku gdy zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a)do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego  ponad 150 godzin;
4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c)  powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
PUP finansuje koszty, o których mowa powyżej, natomiast bezrobotny pokrywa we własnym zakresie koszty przekraczające limit bonu lub stanowiące inny rodzaj kosztów niż wskazane w pkt 3 ppkt 1-4

4. Osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania z PUP, otrzymuje stypendium zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149). 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać:
  - osobiście: Centrum Aktywizacji Zawodowej Ełk, ul. Suwalska 38, pok. 6, 3C
  - telefonicznie: (87) 629 02 12, (87) 629 02 08

PODSTAWA PRAWNA - Art. 66n ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

Informacje o artykule
Redakcja:
Jacek Kolenda
Data publikacji:
01.12.2014 10:46
Liczba wyświetleń:
3843