Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Informacje ogólne
Propozycje urzędu

Bon na zasiedlenie

Drukuj Stworz PDF linia

BON NA ZASIEDLENIE

Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie
  • zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

- z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychodów w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym 

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie

- będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy.

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu, nie może być wyższa niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy:

a) dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
b) oświadczenie, iż miejscowość, w której zamieszkał w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jest oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie

2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić Powiatowemu Urzędowi pracy oświadczenia o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy.

Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku kiedy łączny okres pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z pozostałych warunków umowy kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
  - osobiście: Centrum Aktywizacji Zawodowej Ełk, ul. Suwalska 38, pok. 18
  - telefonicznie: (87) 629 02 35

PODSTAWA PRAWNA - Art. 66n ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

Informacje o artykule
Redakcja:
Jacek Kolenda
Data publikacji:
02.03.2015 09:35
Liczba wyświetleń:
5600