Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2017

styczeń
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 783 342 265 125 5618 2841 1082 536
w tym
osoby
poprzednio pracujące 685 293 225 106 4787 2316 1082 536
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 8 11 3 139 72 99 50
dotychczas nie pracujące 98 49 40 19 831 525 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 305 130 105 43 2373 1168 430 184
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 5 6 2 49 22 15 8
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 27 26 15 152 91 9 6
Cudzoziemcy 1 0 1 0 19 11 5 3
Bez kwalifikacji zawodowych 267 124 76 38 2003 1112 252 137
Bez doswiadczenia zawodowego 175 90 71 41 1268 796 3 3
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 42 0 14 0 754 0 26
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 705 322 203 98 4685 2430 625 309

z wiersza 12

Do 30 roku życia 275 127 118 59 1488 865 199 107
w tym do 25 roku życia 150 70 68 36 707 408 67 36
długotrwale bezrobotne 285 144 70 36 3109 1689 18 13
Powyżej 50 roku życia 193 67 50 19 1604 646 319 132
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 77 50 25 15 800 686 134 99
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 4 4 1 1 18 14 5 2
niepełnosprawni 43 18 13 6 307 133 41 24
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5286 2703 2278 1130 1005 502
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 783 342 305 130 205 85

z tego

po raz pierwszy 83 41 42 25 16 8
po raz kolejny 700 301 263 105 189 77

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 15 6 9 2 2 2
po stażu 46 31 23 14 3 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 46 22 7 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 451 204 210 92

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 265 125 105 43

z tego

niesubsydiowanej 234 110 97 41

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 8 0 4 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 31 15 8 2

z tego

prac interwencyjnych 6 2 2 1
robót publicznych 4 4 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 1 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 2 3 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 1 1 1
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0
inne 10 6 2 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stażu 20 13 11 8
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczecia prac społecznie użytecznych 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 1 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 11 34 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 71 25 36 19
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 21 11 9 5
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 10 4 3 1
innych 27 14 12 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 5618 2841 2373 1168
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 595 358 292 190

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia w tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1413 839 682 400 1499 610 2974 1624
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 275 127 150 70 193 67 285 144
z tego po raz pierwszy 56 31 43 22 3 1 X X
po raz kolejny 219 96 107 48 190 66 285 144

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 2 0 2 0 6 1 8 1
po stażu 34 27 20 15 9 3 8 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 5 3 1 0 23 6 44 21
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 191 92 108 55 88 31 150 79

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 118 59 68 36 50 19 70 36

z tego

niesubsydiowanej 103 54 61 33 47 18 62 32

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 0 0 1 0 4 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 15 5 7 3 3 1 8 4
z tego prac interwencyjnych 4 1 2 1 0 0 3 1
robót publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 0 2 0 1 0 1 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 1 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 6 3 3 2 2 1 4 3
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 6 2 5 2 1 0 5 4
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 27 7 15 2 0 0 22 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 29 15 12 9 14 4 26 14
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 4 2 2 4 1 10 5
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 10 4 0 0
innych 7 5 6 4 9 3 16 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 9 17 7 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1488 865 707 408 1604 646 3109 1689
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 373 232 290 175 76 30 221 160
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 57 28
zatrudnione przy robotach publicznych 10 8
odbywające szkolenie 8 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 238 172
w tym w ramach bonu stazowego 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 86 33
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 10 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 2 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 91 34

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 44 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 1 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 22 11 70 42
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 13 6 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 13 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 0 15 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 414 104 43 303 162 2

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 358 48 21 303 129 2
miejsce aktywizacji zawodowej 56 56 22 X 33 0

z tego

staże 56 56 22 X 33 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 10 2 0 5 12 2
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 4 0 0 4 4 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 594 265 9 2
Przerwali realizację IPD 198 98 4 1
z tym z powodu podjęcia pracy 4 2 0 0
Zakończyli realizację IPD 195 97 9 4
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 4693 2522 75 31
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 783 340 785 340 5396 2744

z tego

profil I X X 20 12 83 39
profil II X X 569 225 2818 1286
profil III X X 196 103 2495 1419
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X