Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2017

styczeńlutymarzeckwiecień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 518 266 520 207 4894 2562 906 504
w tym
osoby
poprzednio pracujące 453 227 462 180 4186 2104 906 504
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
24 7 21 7 128 64 93 44
dotychczas nie pracujące 65 39 58 27 708 458 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 215 112 242 98 2060 1055 352 170
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 3 1 39 16 12 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 23 34 17 64 38 4 3
Cudzoziemcy 3 2 2 1 21 13 5 3
Bez kwalifikacji zawodowych 179 105 153 72 1795 1025 232 134
Bez doswiadczenia zawodowego 135 82 106 53 1115 721 1 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 30 0 21 0 707 0 27
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 489 250 381 155 4138 2224 545 306

z wiersza 12

Do 30 roku życia 218 111 183 75 1313 805 176 109
w tym do 25 roku życia 115 57 88 37 608 368 56 34
długotrwale bezrobotne 192 102 165 74 2766 1528 24 13
Powyżej 50 roku życia 108 46 99 30 1429 587 282 132
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 1 1 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 65 48 47 31 774 661 115 93
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 4 1 4 1 16 12 5 4
niepełnosprawni 34 20 20 8 291 130 44 25
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5232 2651 2248 1108 980 512
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 518 266 215 112 104 56

z tego

po raz pierwszy 42 20 15 6 8 4
po raz kolejny 476 246 200 106 96 52

z tego

po pracach interwencyjnych 1 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 67 45 34 26 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 10 0 1 0 3 0
po pracach społecznie użytecznych 1 1 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 856 355 403 165

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 520 207 242 98

z tego

niesubsydiowanej 381 153 163 64

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 22 4 11 2
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 139 54 79 34

z tego

prac interwencyjnych 41 15 21 9
robót publicznych 26 2 20 2
podjęcia działalności gospodarczej 10 4 2 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 0 4 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 0 1 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0
inne 50 33 31 23
rozpoczęcie szkolenia 4 0 2 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stażu 80 38 49 25
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczecia prac społecznie użytecznych 21 9 15 6
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 12 5 4 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 87 25 39 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 66 32 27 12
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 6 4 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 10 3 3 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 0 0
innych 49 31 19 12
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4894 2562 2060 1055
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 525 337 245 170

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia w tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1406 821 663 379 1496 602 2911 1586
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 218 111 115 57 108 46 192 102
z tego po raz pierwszy 29 15 17 9 3 1 X X
po raz kolejny 189 96 98 48 105 45 192 102

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 1 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 35 24 17 12 8 6 22 14
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 7 0 2 0 1 0 3 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 303 123 161 63 175 61 337 160

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 183 75 88 37 99 30 165 74

z tego

niesubsydiowanej 141 61 73 34 62 17 102 47

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 4 1 3 1 7 0 7 1
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 42 14 15 3 37 13 63 27
z tego prac interwencyjnych 5 1 3 0 10 3 15 3
robót publicznych 7 0 4 0 10 0 13 1
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 1 0 1 1 6 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 0 0 0 1 0 1 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 0 1 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 22 12 6 3 15 9 28 20
rozpoczęcia szkolenia 1 0 0 0 1 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 40 20 26 11 16 6 31 17
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 2 1 1 13 6 17 7
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 6 2 4 1 0 0 9 5
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 31 9 16 4 11 2 36 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 29 14 17 9 10 4 40 20
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 6 4 6 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 0 5 0 2 0 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 1 1 0 0
innych 6 1 4 0 16 8 30 20
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 4 9 5 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1313 805 608 368 1429 587 2766 1528
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 307 217 223 151 77 31 211 159
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 83 43
zatrudnione przy robotach publicznych 48 14
odbywające szkolenie 15 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 0
odbywające staż 274 179
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 78 40
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 86 28
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 4 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 2 0
innych 2 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 82 31

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 44 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 1 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 48 20 87 42
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 110 44 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 110 44 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 2 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 17 10
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 365 168 63 190 160 3

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 281 84 24 190 126 3
miejsce aktywizacji zawodowej 84 84 39 X 34 0

z tego

staże 78 78 33 X 31 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 6 6 6 X 3 0
dla niepełnosprawnych 4 2 1 2 3 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 18 5 0 13 4 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 408 172 6 3
Przerwali realizację IPD 255 142 3 2
z tym z powodu podjęcia pracy 15 11 0 0
Zakończyli realizację IPD 374 151 8 4
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 4519 2381 62 23
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 564 284 564 284 4790 2507

z tego

profil I X X 11 4 49 23
profil II X X 372 172 2330 1082
profil III X X 181 108 2411 1402
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X