Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2017

styczeńlutymarzeckwiecieńmaj
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 518 236 418 157 4640 2490 843 481
w tym
osoby
poprzednio pracujące 399 184 378 140 3914 2023 843 481
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 3 9 0 119 61 86 40
dotychczas nie pracujące 119 52 40 17 726 467 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 225 98 186 70 1919 1008 337 171
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 1 4 1 36 13 11 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 66 39 16 9 105 67 2 2
Cudzoziemcy 1 1 1 0 21 14 5 3
Bez kwalifikacji zawodowych 195 93 143 60 1701 992 209 123
Bez doswiadczenia zawodowego 172 84 79 38 1099 712 1 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 21 0 16 0 703 0 27
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 471 215 322 123 3912 2136 514 289

z wiersza 12

Do 30 roku życia 225 101 138 50 1257 792 174 107
w tym do 25 roku życia 147 69 61 24 605 371 51 33
długotrwale bezrobotne 180 92 135 55 2637 1480 23 13
Powyżej 50 roku życia 101 35 98 29 1359 560 259 121
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 34 24 47 26 738 647 108 90
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 3 2 11 8 4 3
niepełnosprawni 24 6 14 4 274 118 46 25
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4894 2562 2060 1055 906 504
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 518 236 225 98 91 48

z tego

po raz pierwszy 79 45 37 22 7 5
po raz kolejny 439 191 188 76 84 43

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 1 0 1 0 0 0
po stażu 23 15 10 5 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 9 0 4 0 2 0
po pracach społecznie użytecznych 3 1 1 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 772 308 366 145

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 418 157 186 70

z tego

niesubsydiowanej 322 121 144 53

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 15 4 9 3
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 96 36 42 17

z tego

prac interwencyjnych 18 8 10 6
robót publicznych 17 4 7 3
podjęcia działalności gospodarczej 5 1 3 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 20 5 6 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0
inne 36 18 16 8
rozpoczęcie szkolenia 7 1 2 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stażu 68 44 35 22
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczecia prac społecznie użytecznych 5 3 4 2
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 21 6 10 3
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 127 23 62 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 79 47 38 21
podjęcia nauki 1 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 8 3 3 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 0 0
innych 35 21 26 15
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4640 2490 1919 1008
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 520 341 236 172

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia w tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1313 805 608 368 1429 587 2766 1528
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 225 101 147 69 101 35 180 92
z tego po raz pierwszy 69 40 65 38 4 1 X X
po raz kolejny 156 61 82 31 97 34 180 92

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 1 0 1 0 0 0 1 0
po stażu 15 8 10 6 4 3 9 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 1 0 0 0 1 0 3 0
po pracach społecznie użytecznych 1 0 1 0 1 0 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 272 105 135 57 171 62 309 140

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 138 50 61 24 98 29 135 55

z tego

niesubsydiowanej 100 39 45 17 75 23 95 40

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 2 2 1 1 6 1 6 1
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 38 11 16 7 23 6 40 15
z tego prac interwencyjnych 7 2 3 1 4 1 5 1
robót publicznych 2 0 0 0 13 4 7 2
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 1 0 0 0 4 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 4 0 8 2
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 25 8 12 6 2 1 16 9
rozpoczęcia szkolenia 3 0 1 0 2 0 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 33 22 22 15 8 3 30 19
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 0 0 0 0 3 1 4 2
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 10 4 7 2 4 0 9 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 54 12 25 6 10 3 43 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 28 11 14 5 21 14 51 33
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 1 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 4 1 6 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 3 3 0 0
innych 6 6 5 5 18 8 27 16
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 9 15 9 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1257 792 605 371 1359 560 2637 1480
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 312 227 237 166 77 29 205 154
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 89 48
zatrudnione przy robotach publicznych 60 14
odbywające szkolenie 13 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 308 203
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 79 41
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 82 31
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 17 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 12 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 4 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 4 3
innych 4 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 87 32

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 42 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 1 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 50 16 112 47
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 78 33 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 78 33 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 2 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 17 11
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 429 234 64 189 217 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 305 110 28 189 158 0
miejsce aktywizacji zawodowej 124 124 36 X 59 0

z tego

staże 117 117 29 X 55 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 7 7 7 X 4 0
dla niepełnosprawnych 8 4 0 2 4 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 446 219 4 1
Przerwali realizację IPD 274 121 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 5 2 0 0
Zakończyli realizację IPD 305 113 6 2
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 4316 2346 62 23
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 470 245 470 245 4456 2417

z tego

profil I X X 13 10 45 28
profil II X X 320 156 2041 990
profil III X X 137 79 2370 1399
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X