Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2017

styczeńluty
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 494 221 285 146 5547 2758 1049 517
w tym
osoby
poprzednio pracujące 404 181 259 134 4717 2244 1049 517
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 2 4 2 135 67 96 46
dotychczas nie pracujące 90 40 26 12 830 514 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 232 112 110 54 2378 1163 424 181
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 2 1 1 48 22 16 8
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 47 20 17 9 148 78 7 4
Cudzoziemcy 1 0 0 0 19 11 5 3
Bez kwalifikacji zawodowych 204 86 79 35 2020 1107 244 130
Bez doswiadczenia zawodowego 159 77 55 29 1273 782 3 3
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 35 0 11 0 762 0 29
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 490 223 206 101 4642 2385 601 302

z wiersza 12

Do 30 roku życia 239 105 101 44 1487 842 189 106
w tym do 25 roku życia 144 63 45 21 715 395 59 32
długotrwale bezrobotne 183 93 83 43 3084 1669 17 13
Powyżej 50 roku życia 78 32 54 26 1572 626 306 126
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 49 40 17 12 806 691 134 101
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 0 0 16 12 5 2
niepełnosprawni 27 4 10 3 304 126 40 23
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5618 2841 2373 1168 1082 536
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 494 221 232 112 85 48

z tego

po raz pierwszy 73 37 36 19 10 4
po raz kolejny 421 184 196 93 75 44

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 4 1 4 1 2 1
po stażu 36 28 18 14 1 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 565 304 227 117

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 285 146 110 54

z tego

niesubsydiowanej 225 122 88 46

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 6 1 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 60 24 22 8

z tego

prac interwencyjnych 16 10 4 3
robót publicznych 19 5 6 2
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 1 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 1 5 1
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 3 2
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0
inne 12 5 3 0
rozpoczęcie szkolenia 7 0 1 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 0 0 0
rozpoczecia stażu 77 64 27 21
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczecia prac społecznie użytecznych 2 2 2 2
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 13 7 6 3
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 48 11 27 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 72 42 35 20
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 11 5 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 14 8 5 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 1 1
innych 33 17 11 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 5547 2758 2378 1163
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 590 349 285 179

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia w tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1488 865 707 408 1604 646 3109 1689
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 239 105 144 63 78 32 183 93
z tego po raz pierwszy 57 29 38 19 3 2 X X
po raz kolejny 182 76 106 44 75 30 183 93

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 1 0 1 0 3 1 1 0
po stażu 21 17 13 12 2 1 7 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 227 118 125 69 110 52 208 113

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 101 44 45 21 54 26 83 43

z tego

niesubsydiowanej 78 36 37 20 38 21 68 38

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 0 0 1 0 4 1
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 23 8 8 1 16 5 15 5
z tego prac interwencyjnych 3 1 2 0 3 2 2 0
robót publicznych 2 0 1 0 11 2 6 1
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 1 1 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 0 1 0 2 1
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 10 3 3 0 1 1 5 3
rozpoczęcia szkolenia 6 0 2 0 0 0 1 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 45 38 26 20 12 8 21 18
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 0 0 1 1 2 2
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 6 2 4 1 1 0 7 6
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 20 2 12 2 13 4 20 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 38 26 30 23 5 3 35 20
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 11 5 8 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 3 1 4 1 8 5
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 3 2 0 0
innych 7 4 3 1 6 2 23 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 10 11 7 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1487 842 715 395 1572 626 3084 1669
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 371 228 281 169 75 30 218 158
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 57 32
zatrudnione przy robotach publicznych 25 11
odbywające szkolenie 14 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 277 207
w tym w ramach bonu stazowego 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 2 2
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 91 34
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 0
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 0 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 4 3
innych 7 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 86 28

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 45 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 1 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 28 11 69 35
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 82 59 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 82 59 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 1 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 0 15 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 0 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 385 199 91 176 159 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 240 54 15 176 93 0
miejsce aktywizacji zawodowej 145 145 76 X 66 0

z tego

staże 97 97 28 X 44 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 48 48 48 X 22 0
dla niepełnosprawnych 7 0 0 7 7 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 579 252 5 3
Przerwali realizację IPD 209 108 3 1
z tym z powodu podjęcia pracy 1 1 0 0
Zakończyli realizację IPD 203 114 7 5
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 4790 2525 75 31
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 563 244 563 244 5330 2665

z tego

profil I X X 12 6 69 31
profil II X X 439 181 2819 1253
profil III X X 112 57 2442 1381
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X