Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2016

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 651 271 290 136 5286 2703 1005 502
w tym
osoby
poprzednio pracujące 561 233 246 116 4462 2186 1005 502
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 5 7 6 144 70 113 51
dotychczas nie pracujące 90 38 44 20 824 517 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 273 115 115 53 2278 1130 417 179
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 3 4 3 45 21 15 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 45 15 19 10 148 85 7 3
Cudzoziemcy 3 1 0 0 19 11 5 3
Bez kwalifikacji zawodowych 216 86 87 43 1898 1063 237 127
Bez doswiadczenia zawodowego 145 74 70 33 1234 785 3 3
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 42 0 11 0 736 0 28
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 576 251 234 110 4429 2322 587 288

z wiersza 12

Do 30 roku życia 222 93 116 52 1413 839 191 103
w tym do 25 roku życia 112 46 68 29 682 400 57 32
długotrwale bezrobotne 250 118 100 45 2974 1624 26 19
Powyżej 50 roku życia 181 72 57 25 1499 610 300 124
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 47 38 18 12 765 661 117 88
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 0 0 0 17 12 6 2
niepełnosprawni 32 15 10 5 297 127 36 20
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5100 2664 2204 1111 904 485
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 651 271 273 115 175 56

z tego

po raz pierwszy 42 16 7 2 9 4
po raz kolejny 609 255 266 113 166 52

z tego

po pracach interwencyjnych 1 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 19 4 3 1 1 1
po stażu 75 47 38 24 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 10 1 3 0 5 0
po pracach społecznie użytecznych 13 12 13 12
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 465 232 199 96

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 290 136 115 53

z tego

niesubsydiowanej 240 115 96 45

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 6 1 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 50 21 19 8

z tego

prac interwencyjnych 5 3 1 1
robót publicznych 3 1 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 6 4 4 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 23 8 11 3
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0
inne 13 5 3 1
rozpoczęcie szkolenia 3 1 1 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stażu 22 15 13 7
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczecia prac społecznie użytecznych 3 1 1 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 10 5 5 2
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 60 27 27 14
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 39 23 26 16
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 3 3 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 4 1 0
innych 27 17 10 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 5286 2703 2278 1130
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 564 339 289 181

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia w tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1379 842 687 409 1421 593 2929 1612
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 222 93 112 46 181 72 250 118
z tego po raz pierwszy 31 10 24 7 3 1 X X
po raz kolejny 191 83 88 39 178 71 250 118

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 1 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 3 0 1 0 13 3 11 0
po stażu 43 28 25 14 22 11 22 11
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 8 0 3 0 1 1 4 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 2 1 11 10
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 178 88 107 49 103 55 205 106

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 116 52 68 29 57 25 100 45

z tego

niesubsydiowanej 96 46 57 26 48 23 83 40

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 1 0 2 0 3 1
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 20 6 11 3 9 2 17 5
z tego prac interwencyjnych 1 0 1 0 0 0 0 0
robót publicznych 1 0 1 0 1 0 2 0
podjęcia działalności gospodarczej 5 3 2 2 0 0 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 7 1 5 1 5 2 9 3
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 6 2 2 0 3 0 5 1
rozpoczęcia szkolenia 1 0 0 0 1 1 1 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 7 4 4 2 4 2 11 8
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 0 0 0 0 1 0 2 1
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 1 1 0 0 0 6 3
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 22 13 17 8 10 4 35 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 10 11 7 12 10 20 15
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 3 3 3 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 0 1 0 2 0 1 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 5 4 0 0
innych 11 8 5 3 8 6 26 15
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 8 10 6 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1413 839 682 400 1499 610 2974 1624
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 358 218 281 168 75 30 225 162
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 66 29
zatrudnione przy robotach publicznych 14 6
odbywające szkolenie 8 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 272 197
w tym w ramach bonu stazowego 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 46 22
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 83 31
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 3 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 3 1
innych 0 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 86 33

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 42 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 1 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 29 16 77 44
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 7 2 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 7 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 0 15 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 167 52 22 105 29 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 144 29 11 105 25 0
miejsce aktywizacji zawodowej 23 23 11 X 4 0

z tego

staże 23 23 11 X 4 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 1 1 1 0 0 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 614 287 6 2
Przerwali realizację IPD 208 110 4 0
z tym z powodu podjęcia pracy 5 2 0 0
Zakończyli realizację IPD 183 94 8 3
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 4564 2482 74 33
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 658 253 660 254 5121 2637

z tego

profil I X X 26 9 84 35
profil II X X 414 147 2553 1192
profil III X X 220 98 2484 1410
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X